Materiály ke zveřejnění

Beseda Muzeum Policie Praha 11.10.2019

V pátek 11.10.2019 se v Muzeu Policie v Praze uskutečnila beseda s Hankou Bohme, kynoložkou, která připravuje psy využívané v africkém Kongu pro detekci CITES (převážně slonovina, gorily, luskouni, buschmeat) a Lubošem. Akci moderoval plk.v.v. Jiří Rulc, kterému patří velké poděkování za uspořádání této, pro nás velmi významné akce.  Zůčastnili se vzácní a významní hosté. Je třeba jmenovat např. pana pplk.Hartla, plk. Ďurišina, plk. Růžičku, Doc. Kloubka, prof. Krajníka, paní Trankovskou, dlouholetou šéfredaktorku PPČ, zástupce Útvaru pro ochranu ústavních činitelů SR. Omluvám se všem ostatním, které jsme nejmenovali, ale by by to dlouhý seznam. Všichni si vyslechli poutavé a zajimavé informace z práce Hanky v africkém Kongu, společné přípravě Hanky a Luboše na rozšíření programu na ochranu fauny v NP Konga. Presentovali jsme výsledky mantrailingu v ČR a na Slovensku od konference Mantrailing in the Police Force System, kterou jsme pořádali v Bratislavě v roce 2012. Po oficiální části se dlouho diskutovalo ve sklípku Muzea. Bohužel jsme pro nedostatek času byli nuceni zrušit plánovanou ukázku práce MT týmu, ale zájemci, kteří se na ukázku těšili se nakonec přijeli podívat na náš trénink v Říčanech. Přítomni byli i zástupci tisku. Ohlasy na akci jsou velmi pozitivní a můžete se těšit na reportáže, kterými přítomní novináři chtějí předat nabyté informace i svým čtenářům. Důležitou součástí akce bylo i představení novinek naší zásahové organizace. Nově se budeme presentovat pod názvem RESDOGS, s novým logem, novým FB profilem a přepracovánými website www.pohresujeme.cz. Činnost, tedy pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách zůstává, stejné jsou i webové stránky www.pohresujeme.cz, na které se nově dostanete se i přes website www.resdogs.cz. Fotografie najdete na https://bloudi.rajce.idnes.cz/Beseda_Muzeum_Policie/

Změna názvu spolku

Od října 2019 se spolek Rescue Olomouc  přejmenoval na  RESDOGS, z.s. Důvodem změny je celorepubliková působnost spolku, pod jehož hlavičkou zasahují vycvičené a atestované mantrailingové (MT) týmy nejenom na území České republiky, ale i v zahraničí. Spolek využívá k pátrání po ztracených, pohřešovaných a hledaných osobách mantrailingové (MT) týmy, které cvičí a testuje naše výcviková organizace International Bloodhound Academy (www.ibha.eu) a evropská zastoupení GAK9. 

RESDOGS, z.s. i nadále bude využívat website www.pohresujeme.cz, www.resdogs.cz, má nové logo a nový FB profil "RESDOGS"

RESDOGS, z.s. využívá k pátrání nejenom vlastní MT týmy, ale i MT týmy atestované IBHA a GAK9, které s RESDOGS spolupracují. Veškerá pátrání pod hlavičkou RESDOGS jsou koordinovány dispečinkem RESDOGS. 

Mantrailing - metoda pachové práce služebních pátracích psů

Stárnutí populace, riziko zhoršení bezpečnostní situace státu, vysoká psychologická zátěž na některé skupiny obyvatelstva, nárůst počtu duševních chorob, zhoršující se životní a finanční situace chudších skupin, to jsou některé z příčin zvyšujícího se počtu ztracených a pohřešovaných osob, osob se sebepoškozujícími úmysly a pachatelů trestné činnosti. Ne vždy je možné rychlé a efektivní použití stávajících metod pátrání, některá pátrání jsou nahlašována a realizována pozdě, kdy již není možné využití stávajících postupů pátrání a využití policejních psů. Možností, jak tento stav řešit, je zařazení mantrailingu, jako metody pachové práce služebních psů do systému IZS  a pátrání Policie.

A. Úvod: mantrailing je metoda pachové práce služebních pátracích psů, založená na sledování individuální pachové stopy (IPS). IPS je složka pachového spektra, která vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty, která neustále odpadává jako produkt obnovy z každého konkrétního živého organizmu. Plyny, které bakterie vytváří rozkladem této organické hmoty, jsou pro specielně vycvičeného psa stejně identické, jako otisky prstů anebo analýzy DNA. IPS nemění v průběhu času své vlastnosti, mění se pouze množství pachových částic, které je pes schopen identifikovat. Trvanlivost této IPS je dána časem, který bakterie potřebují k její likvidaci. Rychlost likvidace organické hmoty je závislá na vnějších podmínkách, hlavně teplotě, vlhkosti, slunečním svitu, větru a povrchu, na kterém se částice zachycují. Pachové částice jsou vlivem povětrnostních podmínek roznášeny v prostoru a nemusí se nacházet přesně v místech, kudy se hledaná osoba pohybovala. Zásadní výhodou této metody je prodloužení doby, po kterou jsou psi schopni pachovou stopu sledovat. Tato doba záleží na rychlosti rozkladu organické hmoty, je však vždycky pro psa trvanlivější, než ostatní složky pachového spektra. Jediným cílem psů, cvičených metodou mantrailingu je nalezení hledané osoby i po delší časové prodlevě. Mantrailingoví psi mohou sledovat pachovou stopu nejenom ve volném terénu, ale i v městském prostředí. Nejvhodnějším plemenem je v současné době bloodhound, velmi dobrých výsledků ale dosahují i ostatní služební plemena.

B. Využití mantrailingových MT týmů v praxi:

 Pátrání po ztracených, pohřešovaných osobách (Policie, dobrovolné spolky)

 Pátrání po hledaných osobách (Policie, Armáda, Celní služba)

 Pátrání po pachatelích ZTČ (Policie, Armáda, Celní služba)

C. Podmínky použití MT týmů při pátrání po osobách:

 Co nejčistší pachový vzorek (lze pracovat i s kontaminovanými)

 Poslední místo výskytu hledané osoby (v řádu desítek metrů)

 Existence pachové stopy

D. Historie: historie mantrailingu je právě spojená s plemenem bloodhound. Již od 7. století jsou písemné záznamy o chovu bloodhoundů a jejich extremně vyvinutému čichu z oblasti belgických Arden. Původní stopaři zvěře byli již od 12 století využívání v Anglii k pátrání po zlodějích dobytka a od kolonizace Ameriky pak k pátrání po uprchlých otrocích a zločincích. Metoda pachové práce, kterou nazýváme mantrailing se rozvíjí již více jak 9 století. Zároveň s tím byl chov bloodhoundů po celých 14 století jednostranně zaměřen na udržení a rozvoj čichových schopností bloodhoundů. Dodnes jsou v Anglii a Americe platné zákony, kde je možné mantrailing a bloodhoundy použít k usvědčení pachatelů závažných trestních činů.

E. Historie u bezpečnostních složek v ČR: první bloodhoundi, kteří byli cvičeni pro policejní práci, byli dovezeni do ČR již v roce 1978. Pro jejich výcvik byly využívány standardní výcvikové metody, které neměly úspěch, a bylo konstatováno, že toto plemeno není pro policejní práci vhodné. Další pokusy v 80.tých letech, dopadly obdobně. Zatím posledním pokusem by projekt výcviku policejních bloodhoundů zahájený v roce 2012. I tento pokus po 3 letech byl pro neuspokojivé výsledky ukončen. Hlavní příčinou neúspěchu byla snaha o implementaci stávajících metod pachové práce do dlouhodobě fungujícího systému výcviku a filozofie mantrailingu.

F. IBHA: v roce 2006 se skupina členů Bloodhound klubu ČR rozhodla, cvičit metodou mantrailingu bloodhoundy, které pak bude možné využívat i pro praktické pátrání po osobách. Analýzou dosavadních pokusů profesionálních policejních kynologů bylo zjištěno, že hlavním problémem výcviku je zcela odlišná celková filozofie mantrailingu a nevhodné kombinace jednotlivých metod výcviku pachových prací. Ve spolupráci se špičkovými americkými specialisty a kynology, pod vedením p. Evy Čečilové byly vypracovány zásady výcviku mantrailingu aplikované na podmínky Evropy. Takto specielně cvičení pak psi byli poprvé využiti k praktickému pátrání po osobách v roce 2010. V roce 2012 byla na základě dohody zainteresovaných jak profesionálních, tak i dobrovolných kynologů u MV SK založena a registrována IBHA – International Bloodhoud Academy, jako školící a výukové středisko mantrailingu pro Českou a Slovenskou republiku. IBHA velmi intenzivně spolupracuje s evropskými instruktory GAK9. 

G. Mantrailing in the Police Force systems. První kladné zkušenosti z vlastní praxe, představení metody mantrailingu, praktický seminář a možné zapojení do policejní praxe pak byly presentovány na první mezinárodní konferenci, která se konala v dubnu 2012 v Bratislavě. Konferenci pod názvem „Mantrailing v operativně pátrací činnosti policie“ (Mantrailing in the Police Force systems), vedle Akademie Policajného zboru SR, Veterinární university v Košicích pořádala i nově založená mezinárodní Bloodhound Akademie (International Bloodhound Academy) jejímiž zakladateli byli např. Plk. Vl. Ďurišin, dlouholetý ředitel odboru kynologie PP, aktivní policejní kynologové (Mjr. Radek Laušman), zahraniční specialisté z USA (Eva Cecil), Německa (Petra Muellers), Slovenska a České republiky. Praktický seminář pak vedl Jeff Schettler (GAK9), v současnosti jeden z nejlepších instruktorů a trenérů mantrailingu na světě. Za účasti významných dlouholetých kynologických špiček (prof. Pilipčinec, prof. Kozák), rektora APZ Bratislava (prof. Krajník) a VU Košice (prof.Mojžíšová), ředitelů kynologie PP ČR (plk. Slabý) a Slovenska (plk. Humenský) byly dohodnuty další postupy při testování mantrailingu, jako metody pachové práce, která může být v budoucnu zařazena do policejní praxe. IBHA předložila v roce 2013 způsoby atestace metodou „Double blind“ testů, zpracované GAK9, metodiku využití mantrailingových týmů a tyto podklady byly presentovány a předány Odborné kynologické komisi Ministerstva Vnitra (OKK MV, zápis z jednání OKK ze dne 18. 10. 2013).

H. Praxe - MT týmy: Psi cvičení metodou mantrailingu jsou od roku 2010 využívání v testovacím režimu při pátrání po osobách. MT týmy atestovány metodou Double blind testů, cvičené pod vedením IBHA, jsou většinou využívány k pátrání v ČR pod hlavičkou RESDOGS, z.s., popřípadě jako členové vlastních záchranných kynologických organizací. Na Slovensku pod hlavičkou RESDOGS, IBHA, nebo KZZ SR. Přestože MT týmy nejsou zařazeny do systému IZS a pátrání Policie, jsou využívány v praxi buď na výzvu osoby blízké, nebo na žádost PČR, ze zákonného ustanovení o nutnosti využití všech dostupných prostředků k nalezení hledané osoby. MT týmy jsou tak využívány v režimu "občanské výpomoci". Průběžně se výsledky práce mantrailingových kynologických týmů (MT týmů) vyhodnocují a analyzují. MT týmy RESDOGS byly využívány nejen k běžným pátráním po osobách, ale i k závažným pátráním po ztracených a pohřešovaných dětech, v případech závažné trestné činnosti a pátrání po nebezpečných osobách. Ve většině případů byly výsledky hodnoceny kladně, jako velmi dobré. Na Slovensku například MT tým pomohl vypátrat osmiletou dívku, kterou unesl její otec se sebepoškozujícími úmysly po 32 hodinách od pohřešování, dvě sestry 7 a 9 let, pohřešované 22 hodin, V ČR pak pachatele znásilnění ženy po 12-ti hodinách ve městě, nebo nález ženy, která byla pohřešována 36 hodin. Přes tyto kladné výsledky zatím nebyla zahájena jednání o možnostech zařazení mantrailingu do systému IZS a pátrání Policie. Přestože některé složky Policie využívají MT týmy k praktickým pátráním (např. NCOZ SKPV), odbor kynologie PP setrvává na zákonném stanovisku o nutnosti využívání pouze atestovaných psů, zařazených do stávajícího systému IZS a Policie. Tento současný stav lze změnit opětovným zahájením jednání o zařazení mantrailingu do systému pátrání IZS a Policie. Podmínky atestace a metodiku využití mantrailingových týmů již IBHA předložila OKK MV v roce 2013 a je připravena jednat o podmínkách a předpokladech zařazení metody mantrailingu do oficiálního systému pátrání po osobách.

I. Organizace pátracích MT týmů v ČR: výcvik a atestace MT týmů je dlouhodobý proces. V současné době IBHA cvičí ve svých střediscích po celém území ČR (Brno, Ostrava, Frýdek Místek, Olomouc, Praha, Liberec), na Slovensku Žilina, Nové Město nad Váhom, Košice, kolem 250 MT týmů, z nichž je již 14 MT týmů otestováno stupněm 1 a z nich se již 8 MT týmů účastní pátrání. Pátracích MT týmů pravděpodobně nebude, dle zahraničních zkušeností, tolik, aby byly k dispozici v každém kraji. Použití jednotlivých MT týmů je nutné řídit centrálně tak, aby podle závažnosti případu byl nasazen vždy ten MT tým, který má největší předpoklady k úspěšnému nalezení hledané osoby. Protože se doposud výcviku IBHA nemohli účastnit profesionálové bezpečnostních složek státu, jsou do pátrání nasazovány dobrovolnické MT týmy vycvičené IBHA. Pokud by se do výcviku zapojily i profesionální složky, je v dlouhodobém horizontu cca 3–5-ti let předpoklad, že by se mohl počet využitelných MT týmů pohybovat kolem 10-ti. Použití takto vycvičených specialistů pak bude nutné řídit centrálně, podle závažnosti případu. I ze zahraničních zkušeností je do nejzávažnějších pátrání nasazován vždy ten v danou dobu nejlépe vycvičený MT tým. Nadstavbou pak je výcvik tzv. TTT týmů (Tactical Tracker Teamy), které jsou připravovány k pátrání po nebezpečných osobách.

J. Závěr:

1. Mantrailing, jako metodu pachové práce služebních pátracích psů je možné zařadit jako doplněk stávajících postupů při pátrání po ztracených, pohřešovaných i hledaných osobách. Mantrailing není závislý na stávajících postupech pátrání.

2. MT týmy, jako velmi specializovaná činnost bude možné využívat nezávisle na stávajících postupech pátrání. Tyto činnosti si navzájem nekonkurují, je možné je jak kombinovat, tak i využívat samostatně, k navzájem nezávislému pátrání.

3. Kladného výsledku projektu zařazení bloodhoundů a mantrailingu do systému je možné dosáhnout pouze za předpokladu dodržování zásadních principů odlišné filozofie a pojetí výcviku oproti stávajícím postupům.

4. Skutečně spolehlivé a výkonné MT týmy lze připravovat a následně testovat pouze na principu tzv. Double Blind testů, které využívá a prověřuje IBHA již od roku 2015.

5. Členové RESDOGS a IBHA jsou připraveni k jednání o zavedení mantrailingu do systému pátrání IZS a Policie.

Podklady:

1. Podmínky atestace MT týmů IBHA

2. Metodika použití MT týmů.

3. Sborník referátů konference "Mantrailing in the Police Force systems"

4. Policajná kynologia (RNDr. Durišin)

5. Publikace GAK9

6. Články v časopisu Pes přítel člověka

7. Články v odborném časopisu Rescue Report

8. Website www.ibha.eu a www.pohresujeme.cz

9. Mantrailing pro začátečníky (manuál IBHA)

10. Reference: plk.v.v. RNDr. Vladimír Durišin, Eva Cecil (USA), plk. v.v.Jiří Rulc, plk. Mazanec, nám. presidenta PP,

Srpen 2019

Zpracoval:

Ing. Lubomír Satora

Předseda RESDOGS a IBHA